17×

نویسنده: ∞Łøñęĺý ↬ ✦ 1397/01/12✦23:38✧


بِهـ بَعضیآ بآیَد گُفتـ :{ حَرومـ زآدِگیتـ،  یِهـ رآزِهـ بِینـِ پِدر و مآدرِتـ، 
تو کَمتر بآ کاراتـ بُروزِشـ بِدِهـ.. }  ;)کامنت ها: Čømmèñťß