23×

نویسنده: ∞Łøñęĺý ↬ ✦ 1397/01/19✦21:13✧


بیخودیـ کَسیـ رو دَرکــــ نَکٌنـ؛
 فَردا وَظیفِهـ میشِهـ بَرآتـ.. کامنت ها: نظرات