33×

نویسنده: ∞Łøñęĺý ↬ ✦ 1397/01/25✦10:12✧


بهـ بعضیامـ باید گفتـ: 
یجوریـ با جدیّتـ گـُH میخوریـ، کهـ انگار
یهـ حقوقیـ، چیزیـ میگیریـ |لامَصَبـ¡کامنت ها: نظرات