56×

نویسنده: ∞Łøñęĺý ↬ ✦ 1397/02/25✦15:50✧

اکنونـ دیگر “در دسترس” بودنتـ مهمـ نیستـ 

چونـ دیگر نه “مشترکـ” هستیـ و نه “مورد نظر” 

هوا سرد استـ. اما نگرانـ نباشـ سرما نمیخورمـ

هرکس کـ سراغتـ را میگیرد نمیگویمـ وجود نداریـ

میگویمـ وجودش را نداشتیـ

فکر نکن تو فوق العاده بوده ای قطع به یقین من کم توقع بوده ام 

حالا هم که اتفاقی نیفتاده

حادثه ی بین ما فقط یک زد و خورد ساده بوده 

تو جا زدی ، من جا خوردم 

زمانیـ, “نبودنت” همه] یـِ هستیـِ مرا نابود میکرد اما حالا “بودنت”.

میشود کهـ نباشیـ؟ 

راستیـ... سلامـِ مرا به وجدانتـ برسان 

البته اگر بیدار بود
کامنت ها: نظرات